İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararda 7226 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin Dikkate Alınması için Talep Dilekçe Örneği

26 Mart 2020 tarihinden önce çeki yazılmış kişiler tarafına açılan İcra Ceza Mahkemelerindeki davalarda, Ek karar uygulanmamış infazı durmamış kişiler için Ek Karar talebi için dilekçe örneğidir. Web sitesi sunumundan kaynaklı düzen bozuklukları olabileceğini göz ardı etmeyiniz.  Dilekçe örneğini pdf olarak indirmek için buraya tıklayın.Ek Karar Talebi Dilekçe Örneği

 

 

Tarih      …../…./…..

………/…………… İCRA CEZA MAHKMESİ’ne

DOSYA NO: ……………………………………………………….

KARAR NO: ………………………………………………………

SANIK       :

KONU       : 7226 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin Dikkate Alınması Talebimdir.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemeniz tarafından  verilmiş olan ………………………………. Tarihli …………………………………………. Nolu kararda, tarafıma verilen cezada 26 MART 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Kanunun 49. Maddesi dikkate alınmamıştır. Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Maddesine göre;

MADDE 49 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.

(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.” Hükmü yer almaktadır. Ayrıca yine 7226 Sayılı Kanunun 49. Maddesi ile verilen 3 Aylık süre, 1 Yıla çıkarılmıştır.

 

Talep ve İstem: Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanuna eklenen Geçici Madde göz ardı edilerek hakkımda verilmiş olan cezanın, 24 MART 2020 tarihli Ek Maddeye istinaden Yüce Mahkemenizce Ek Karar vermenizi arz ve talep ederim.

İsim Soyisim / TC/ İmza

 

PDF OLARAK İNDİRİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: