BANKANIN YETKILI HAMIL OLAMAYACAĞINA DAIR EMSAL KARAR

BANKANIN YETKILI HAMIL OLAMAYACAĞINA DAIR EMSAL KARAR T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11833 K. 2014/2980 T. 20.02.2014 * ÇEKİN

Devam