ÇEKTEKİ CİRONUN ÜZERİNİN ÇİZİLMESİ, CİRONUN İPTALİ

ÇEKTEKİ CİRONUN ÜZERİNİN ÇİZİLMESİ, CİRONUN İPTALİ EMSAL KARAR

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/16566
KARAR NO : 2013/25937

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu lehtar-ciranta aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibi başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda çekin arka yüzündeki cironun üzerinin çizilerek iptal edildiğini, dolayısıyla aleyhine icra takibinde bulunulamayacağını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği görülmektedir.

Alacaklı ise cironun üzerindeki çapraz çizginin cironun iptali anlamına gelmeyeceğini, imzanın bir parçası olabileceğini savunmuştur.

Borçlunun cironun iptal edilmiş olduğuna dair başvurusu kambiyo hukuku bakımından şikayet niteliğindedir. Lehtarın cirosunun iptali halinde, ilk ciro usulüne uygun olmayıp ciro zinciri bozulacağından alacaklı yetkili hamil olamayacaktır.

Bu durumda mahkemece borçlu lehtar-cirantanın cirosu üzerindeki çizginin iptal amacıyla mı yoksa imzanın bir parçası olarak mı çizildiğinin tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 2

YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2001/392
Karar No : 2001/1552
Tarih : 1.2.2001

ÇEK HAMİLİNİN HAK SAHİPLİĞİNİ CİROYLA İSPAT ŞARTI ( Bankaya İbraz Edildikten Sonra Devredilen Çekte )
HAMİLİNE YAZILI ÇEKİN BANKAYA İBRAZ EDİLDİKTEN SONRA BAŞKASINA DEVRİ ( Alacağın Temliki Hükmü Doğuran Bir Ciro Bulunması Şartı )
CİRO BULUNMASI ŞARTI ( Hamiline Yazılı Çek Bankaya İbraz Edildikten Sonra Kendisine Devredilen Kişinin Hak Sahipliği İddiası )

ÖZET :

Hukuk Genel Kurulunun 24.4.1996 tarih, 1996/12-136 esas 1996/288 sayılı kararında da açıklandığı gibi hamile yazılı bir çekin bankaya ibrazından sonra ciro edilmeksizin başkasına elden devri olanaksızdır. İbrazdan sonra alacaklının çekte hak sahibi olabilmesi için T.T.K.’nun 705. maddesi uyarınca adına alacağın temliki hükümlerini doğuran bir cironun bulunması gerekir. O halde alacaklı yetkili hamil olmadığından takibin iptali gerekir.

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 8.1.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Alacaklı Cumhur A. vekili tarafından, borçlu Ltd. Şti. hakkında, 965.000.000.-TL’lık asıl alacağın tahsili için Kambiyo Senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve borçluya 163 örnek ödeme emri tebliğ olunmuştur. Takip dayanağı çek hamiline düzenlenmiş ve yapılan incelemede alacaklı Cumhur A.’un, ibrazdan önceki ciro silsilesi içinde yer almadığı saptanmıştır. Kambiyo Senetleri ile ilgili hak sahipliğini ispat külfeti hakkındaki T.T.K.’nun 598. ve 702. maddelerinde “senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılacağı öngörülmüştür. Çekleri bankaya ibraz edenin takip yapan hamile alacağın temliki sonucunu doğuracak bir cirosu yoktur. Hukuk Genel Kurulunun 24.4.1996 tarih, 1996/12-136 esas 1996/288 sayılı kararında da açıklandığı gibi hamile yazılı bir çekin bankaya ibrazından sonra ciro edilmeksizin başkasına elden devri olanaksızdır. İbrazdan sonra alacaklının çekte hak sahibi olabilmesi için T.T.K.’nun 705. maddesi uyarınca adına alacağın temliki hükümlerini doğuran bir cironun bulunması gerekir. O halde alacaklı yetkili hamil olmadığından takibin iptali yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : 

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 1.2.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: