Covid-19 Cezaevi İzinlerinin Uzatılması Çek Mağdurlarını Kapsayacak mı?

Cezaevin İzinleri Gerçekten Uzadı mı? Adalet Bakanlığı Yetkiyi Kullacak mı?

Mağdurlardan dünden itibaren adete web sitemiz üzerinden soru yağmuru geliyor. Herkesin merak ettiği Adalet Bakanlığı’na Yarı Açık Cezaevinde cezasını çekmekte olan mahkumların izin sürelerinin 31 Temmuz 2021′ e kadar uzatma yetkisi veren kanun maddesi. Bu madde ile eğer Adalet Bakanlığı verilen yetkiyi kullanırsa izinli sayılan mahkumlar 31 Temmuz 2021 ye kadar cezaevine tekrar dönmeyecekler. Ancak burada kafaları karıştıran soru ise Çek Mağduru arkadaşların durumu.

Çek Mağduru Kimdir?

2016 yılı darbe girişiminden itibaren ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların karşısında alacaklarını tahsil edemeyen, konkordato alan firmalardan alacakları olan, kamu kurum ve kuruluşlarından ihaleler ile iş almasına rağmen hak edişlerini zamanında alamayan, döviz kurlarındaki artıştan kaynaklı sorunlar yaşayan Esnaf ve İş Adamlarının çeklerini ödeyememesi ile ortaya çıkan , bunun sonucunda indirimsiz, denetimli serbestlikten faydalanmayan ve kanun maddesi ile savunma hakkı elinden alınan İş Adamları diyebiliriz.

Piyasada bir çok borçlanma aracı olmasına rağmen sadece “ÇEKİN KARŞILIKSIZ KALMASINA SEBEBİYET VERMEK” suç tanımı içine 5941 sayılı yasa ile alınmış, çek bedeli kadar adli para cezasına çarptırılan İş Adamı ve Esnaf adli para cezasının ödenememesinden kaynaklı 5 yıl hapis cezası almaktadır. AİHM Ek 4 protokolü 1. madde ve Anayasa 38. maddeye aykırı olan bu uygulama ile bir çok veri mükellefi zor günler yaşamakta.

Covid İzni ile Çek Mağduru Zaman Kazanacak mı?

26 Mart 2020 tarihinden resmi gazetede yayınlanan 7226 sayılı Kanunun 49. maddesine göre;

MADDE 49 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.

(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.”

Bu süre sonra 1 yıl olarak uzatılmış ve infazı durdurulanlar için süre 26  Mart 2021 e kadar uzatılmıştı.

Şimdi gelelim bu sürenin 31 Temmuz 2021 ye kadar uzaması Covid-19 izinlerinin uzaması ile mümkün mü? Evet mümkün. Hukuk açısından 26 Mart 2020 de ödemesini yapamamış İş Adamları karşı tarafın tekrar şikayeti ile infazı devam edeceği için yarı açık cezaevlerine dönmeleri halinde 31 Temmuz 2021 ye kadar izinli sayılacaklar. Ancak gözden kaçırılan bir nokta var.

İnfaz Hemen Devam Ediyor mu?

İnfaz aslında kanun maddesinde hemen devam edecek şeklinde yorumlansa da hukuki açıdan bu pek de mümkün değil. 27 Martta tekrar şikayet eden alacaklı ve borçlu için süreç tekrar başlayacak. şikayet üzerine borçlu kişiye tebligat çıkarılacak. Borcun ödenmediğinin bilgisi verilecek ödenmişse bunun ilgili mahkemeye ispatı istenecek. Dolayısıyla mahkemelerin yoğunlukları ve pandemi döneminde çalışma kısıtlamaları düşünülürse yazışma ve süreç hemen başlamayacak. Bu süreç mahkemelerin yoğunluk durumuna göre ortalama 3 aydan fazla zaman kazandıracak. Dolayısıyla çek mağduru için tekrar cezaevine dönme süreci en erken zaten haziran 2021 de başlıyor. Ancak gözden kaçırılmaması gereken önemli bir konu cezaevinde hükümlü olarak bulunan kişiler için süre 26 Mart 2021 de başlayacak. Ancak mahkemesi kesin karara bağlanmamış ya da infazı henüz başlamamış hükümlü ya da sanıklar için bu süre mahkemenin infazın durdurulması ya da gerekçeli karar tebliğ tarihinden itibaren başlayacak. Dolayısıyla covid-19 izinlerinin uzatılması ile Çek Mağduru İş Adamı ve Esnafın çok da faydalanacağı bir konu olmayacak.

karsiliksiz-cek-193

ÇEK KANUNU GEÇİCİ MADDE 31 ARALIK 2020 DE SONA ERİYOR

15 Temmuz 2016 5941 sayılı çek kanuna eklenen şekil şartları ile ilgili geçici madde 31 Aralık 2020 de sona erecek. Bu maddenin sona ermesi, bu tarihe kadar TBMM’nin bu konuda tekrar düzenleme yapma zorunluluğu doğuruyor. Tabii ki düzenleme yapmadan süre uzatımı da verilebilir ancak 1 yıldır dünyada yaşanan pandemi ile ekonomilerin pek de iyi gitmediği biliniyor. Bu nedenle Çek Mağdurlarına verilen 1 yıllık süre içinde bu ekonomik koşullarda ödeme yapılabilmesinin mümkün görünmediğini Kanun Yapıcılarda farkında. Bu nedenlerden dolayı süreç dolmadan çek kanunu ile tekrar bir düzenleme yapılması zorunlu gibi görünüyor.

Son olarak hiç bir düzenleme yapılmasa ve 31 Temmuz 2021 den önce Çek Mağdurunun cezaevine dönmesi durumunda Covid-19 izinlerinden faydalanması mümkün.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Ak Parti Grup Başkan Vekili Sayın Naci Bostancı yaptığı açıklamada cezaevinden bu kadar süre uzak tutulmuş insanların tekrar geri dönmeleri suçun ıslahı açısından zararlı bir yöntem olacak ve bu zararın önüne geçmek için çalışmalar yapıyoruz demişti.

Şimdi tüm gözler önümüzdeki günlerde T.b.m.m. de.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: