Usule Uygun Tebliğ Yapılmayan Çek Davaları İçin İstinaf Kararı (Bozma)

T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi        

 Esas No: 2018/8414 Esas       Karar No: 2019/3163

                       T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Esas No : 2018/8414

Karar No : 2019/3163

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ        : Kayseri 3. İcra Ceza Mahkemesi

TARİHİ   : 12/07/2018

NUMARASI           : 2018/209 (E) ve 2018/1110 (K)

SANIK    : *************************

SUÇ         : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ                                     : 04/10/2017

HÜKÜM                                             : Mahkumiyet

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN             : Sanık müdafii – 14/08/2018

 

 

İlk derece Mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliğine, suç tarihi ile istinaf dilekçesi içeriğine göre dosya görüşüldü:

1-5941 sayılı Kanunun 5/1 maddesi uyarınca çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçuna ilişkin yargılama görevi bulunan icra ceza mahkemelerinin yargılama usulünü düzenleyen 2004 sayılı Kanunun 349. maddesinde,   şikayet dilekçesini veya dava beyanını alan icra mahkemesinin duruşma için hemen bir gün tayin edeceğinin, sanığın duruşmaya ne şekilde çağırılacağının ve hangi koşullar altında yokluğunda karar verileceğinin düzenlendiği; bu düzenlemelere göre, sanığa, duruşmaya gelmediği ya da müdafi göndermediği taktirde yokluğunda karar verileceğine ilişkin meşruhatı içerir tebligat yapılması gerektiği, bu tebligata rağmen duruşmaya gelmediği, müdafi göndermediği ve bizzat bulunmasına lüzum görülmediği taktirde yokluğunda karar verilebileceği;

Tebligat Kanunu’nun 10, 16, 17, 20 ve 21. maddelerindeki düzenlemelere göre;  tebligatın öncelikle muhatabın bilinen adresine tebliğe çıkarılacağı, bilinen adresin tespiti bakımından, ikamet ya da iş yeri adresi arasında bir fark bulunmadığı, bilinen en son ikamet adresine çıkartılan tebligatın iadesi durumunda, bilinen en son iş yeri adresine de tebligat çıkartılması, bu tebligatın da iadesi halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi tespit edilerek bu adrese, “mernis kaydını içermeyen” normal tebligat çıkartılması, koşulları bulunduğu taktirde muhatap yerine ilgili maddelerde yazılan kişilere, eğer muhatap adreste oturmakla birlikte, adresten geçici olarak ayrılmış ise ya da tebellüğden imtina durumunda, Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesi koşullarına uygun şekilde tebligatın yapılması, muhatabın adreste oturmadığı tespit edilerek tebligatın iade edilmesi halinde, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olduğuna dair kayıt (mernis kaydı) düşülerek yeniden tebligat çıkartılması ve Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca tebligatın yapılması gerektiği cihetle;

Tüzel kişinin dosyada mevcut adresinin, tüzel kişi yetkilisi olan sanığın bilinen iş yeri adresi olduğu gözetilmeyerek, bu adrese ve mernis adresine normal tebligat çıkartılmaksızın mernis adresine doğrudan Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca yapılan duruşma günü tebligatının usulsüz olduğu ; usulsüz tebligatın muhatabı tarafından öğrenildiğine dair bir bilgi/belge bulunmadığı anlaşıldığından, sanık duruşmadan usulüne uygun olarak haberdar edilmeden yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verilmesi,

2-Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin, suça konu çekin bankaya ibrazı ile karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarih yerine yazılı şekilde gösterilmesi,

Hukuka aykırı, sanık müdafiinin istinaf isteği bu itibarla yerinde görüldüğünden, CMK’nun 289/1-e, 280/1-d maddeleri uyarınca hükmün BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine, CMK’nın 286. maddesi gereğince kesin olmak üzere 22/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hasan YILDIRIM                                                               Onur TEKER                                                          Burhan TEZCAN

Başkan 37509                                                               Üye 40828                                                              Üye 98023

Kararına uygundur.

Yz. İşl. Md. MBK

 

Bu belge, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza ile onaylanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: